Aktualności

Displaying 1-1 of 1 result.

Postępowanie upominawcze według prawa niemieckiego (Mahnverfahren)

NIEMIECKIE POSTĘPOWANIE UPOMINAWCZE W czasach wspólnego rynku europejskiego polskie firmy chętnie podejmują współpracę z niemieckimi firmami w zakresie towarów i usług. Podjęcie takiej współpracy jest często decydującym biznesem dla działalności polskiej firmy. Z uwagi na chęć szybkiego rozpoczęcia współpracy polscy przedsiębiorcy nie dokonują zabezpieczenia swoich transakcji handlowych i godzą się często na współpracę opartą wyłącznie na ogólnych warunkach handlowych (AGB – małe literki) zaproponowanych przez stronę niemiecką. Kiedy niemiecki zleceniodawca przestaje dokonywać płatności za polski towar lub usługi, polski przedsiębiorca podejmuje w pierwszej kolejności próbę odzyskania należności poprzez polskie organy. Najczęściej brak jest właściwości polskich sądów (np. zapisu umowne) a dochodzenie praw w Niemczech dla przedsiębiorcy wydaje się być zbyt kosztowne i zbyt skomplikowane. Tymczasem należy pamiętać, że po sprawdzeniu przesłanek, trybem, który jest tutaj najbardziej skuteczny jest niemieckie postępowania upominawczego. Warunkiem wszczęcia takiego postępowania jest istnienie roszczenia pieniężnego oraz prawdopodobieństwo, że dłużnik nie będzie się bronił przed ich dochodzeniem, czyli nie złoży sprzeciwu ( niemiecki przedsiębiorca często poza granicami swojego kraju czuje się bezkarny i dopiero krajowy wymiar sprawiedliwości mobilizuje go do zapłaty długu). W tej sytuacji warto zawnioskować przed właściwym niemieckim sądem nakaz zapłaty (Mahnbescheid). W nakazie zapłaty sąd informuje o tym, jaką kwotę dłużnik musi zapłacić do rąk wierzyciela. Nakaz zapłaty jest istotnym krokiem w drodze do otrzymania wykonalnego nakazu zapłaty (Vollstreckungsbescheid), który stanowi tytuł egzekucyjny. Wniosek o wydania nakazu zapłaty można złożyć bezpośrednio we właściwym sądzie lub w formie online. Przebieg postępowania upominawczego przebiega w taki sposób, że sąd wydaje nakaz zapłaty i doręcza go dłużnikowi. Dłużnik może w odpowiedzi złożyć sprzeciw od tego nakazu w terminie 2 tygodni. Jeżeli: 1) dłużnik nie złoży sprzeciwu we wskazanym terminie to wierzyciel może zawnioskować wydanie wykonalnego nakazu zapłaty (Vollstreckungsbescheid) a 2) jak dłużnik złoży w terminie sprzeciw to sąd przekazuje - na wniosek wierzyciela - sprawę do postępowania spornego. W przypadku, gdy sąd wyda nam Vollstreckungsbescheid to jest to równoznaczne z tytułem egzekucyjnym. W przypadku niemieckiego postępowania upominawczego, jak i spornego należy mieć na względzie, że w inny sposób niż w Polsce następuje tutaj skuteczne doręczenie pism, inne są koszty adwokackie, opłaty sądowe oraz tryb zgłaszania kosztów postępowania. Istnieje także możliwość zawnioskowania przejęcia kosztów (PKH- Antrag). http://dejure.org/gesetze/ZPO/688.html